Besluiten van Algemeen Belang in het kader van Wet Markt& Overheid

De gemeenteraad van Papendrecht heeft op 18 september 2014 in het kader van de Wet Markt & Overheid diverse zogeheten Besluiten van Algemeen Belang genomen.

De concept besluiten hebben op grond van de Inspraakverordening 2004 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. De besluiten hebben als doel om vast te stellen dat de in de besluiten genoemde en hieronder aangehaalde, door de gemeente te verrichten activiteiten economische activiteiten betreffen, die worden verricht in het kader van het dienen van het algemeen belang en dat om die reden de gedragsregels van de Wet Markt & Overheid niet van toepassing zijn. Vanwege deze uitzondering kunnen inwoners beneden de kostprijs van de activiteiten gebruik maken.

Meer informatie

Publicatie 9 juli 2014 'Besluiten van Algemeen Belang in het kader van de Wet Markt& Overheid' ter inzage.