Duurzaamheidslening

Het is vanaf 22 september 2023 tijdelijk niet meer mogelijk een duurzaamheidslening aan te vragen. Als alternatief kunt u gebruikmaken van de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds 

Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Papendrecht heeft een Duurzaamheidslening beschikbaar gesteld voor haar inwoners. Met de lening maakt de gemeente Papendrecht het makkelijker voor inwoners om voor energiebesparende producten of duurzaam energieopwekkende maatregelen te kiezen. Woningeigenaren kunnen minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,- lenen. Met deze lening kunnen woningeigenaren energiebesparende maatregelen aan hun woning financieren. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn zonnepanelen, een warmtepomp, HR++ glas of het isoleren van dak en spouwmuren. Met deze maatregelen gaat uw energierekening omlaag, krijgt u meer wooncomfort en bovendien gaat de COuitstoot omlaag.

Voor wie is het?

U kunt een Duurzaamheidslening aanvragen als:
•    u de eigenaar bent van de woning en ook in deze woning woont.
•    deze woning in Papendrecht staat.
•    deze woning een bestaande woning is.
•    u (of uw mede-aanvrager) jonger dan 76 jaar bent (is)
•    de werkzaamheden waarvoor u de Duurzaamheidslening aanvraagt uitsluitend door een erkend installateur of aannemer worden uitgevoerd.

Hoe werkt het?

De gemeente biedt via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Duurzaamheidslening aan. Met de Duurzaamheidslening kan een woningeigenaar bij SVn geld lenen uit een speciaal fonds om de eigen woning energiezuinig te maken. Hiermee dalen de energielasten en wordt het wooncomfort vergroot. Daarnaast helpt het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente.
De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000. De actuele rente is terug te vinden op https://svn.nl/rente. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.
De gemeente stelt een verordening op die de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidslening vastlegt. Deze voorwaarden zijn onder andere: de doelgroep, de hoofdsom van de lening en welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen.

Aanvraag

Vraag hier de duurzaamheidslening aan. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om de aanvraag in te dienen. Lukt het niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Vraag dan het papieren aanvraagformulier aan via het contactformulier of telefonisch via 14 078.
Bij de aanvraag voor uw lening stuurt u (digitaal) mee: 

  • de offertes (verplicht)
  • het maatwerkadvies (optioneel)
  • de verstrekte vergunning in het geval deze nodig is voor de te nemen maatregelen (optioneel)
  • het geregistreerde energielabel (optioneel)
Behandeling van de aanvraag

De gemeente behandelt de binnengekomen aanvraag. Het proces van aanvragen gaat als volgt:
•    De gemeente controleert uw aanvraag aan de hand van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht. U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief
•    Als u een toewijzingsbrief krijgt, kunt u de Duurzaamheidslening digitaal aanvragen bij SVn
•    Op de website www.svn.nl dient u de aanvraag digitaal in. Hiervoor heeft u de toewijzingsbrief van de gemeente nodig
•    De toewijzing is 8 weken geldig. U moet de Duurzaamheidslening daarom binnen 8 weken na ontvangst van de brief aanvragen
•    In het vak <Vul uw woonplaats> in tikt u Papendrecht en daarna klikt u op 'Bekijk leningen'
•    Kies dan voor het thema Duurzaam maken en klik op het digitale aanvraagstraat van de Duurzaamheidslening. U moet hier de ontvangen toewijzingsbrief bijvoegen.
•    SVn voert onder andere een financiële controle uit om te bepalen of u een Duurzaamheidslening kunt krijgen. SVn bepaalt ook de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening.
•    SVn verstrekt en verzorgt de administratie van uw Duurzaamheidslening
•    Het beschikbare budget is beperkt. Als het beschikbare budget op is, wijzen wij uw aanvraag af.
•    De aanvragen handelen wij op datum van binnenkomst af.

Beslissing op uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na de dag waarop u de aanvraag bij de gemeente heeft ingediend, antwoord van ons. Voor de procedure en beslistermijnen van SVn, verwijzen we u graag door naar hun website. (https://www.svn.nl/lening/Papendrecht/svn-persoonlijke-lening/17240)
Let op: wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als u een aanvraag indient die niet alle gegevens bevat om de aanvraag te kunnen beoordelen, geven wij u maximaal 4 weken de tijd om de aanvraag volledig te maken.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Kweekel via telefoonnummer 14 078

Wetgeving

Verordening duurzaamheidslening Papendrecht

 

Intitulé

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het op basis van de energiestrategie wenselijk is dat particuliere huiseigenaren energiebesparende maatregelen nemen;

wenst gewijzigde regels vast te stellen voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen om het nemen van energiebesparende maatregelen bij bestaande particuliere woningen te stimuleren;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht.

Artikel 1 Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a)    Aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening; 
b)    College: het college van burgemeester en wethouders;
c)    Toewijzing: het besluit van het college op basis waarvan de aanvrager bij SVn een aanvraag voor de Duurzaamheidslening kan doen. 
d)    Duurzaamheidslening: een lening die door SVn aan de aanvrager wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van maatregelen aan zijn woning;
e)    Maatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen aan een bestaande particuliere woning;
f)    Maatwerkadvies: een advies van een gecertificeerd bedrijf over de noodzaak van de uit te voeren maatregelen aan de woning van de aanvrager;
g)    Annuïteitenlening: een lening waarvan de aflossing en rentebetaling plaatsvindt volgens maandelijkse annuïteit; 
h)    Kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen vermeerderd met de kosten van het maatwerkadvies;
i)    SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647. 

 Artikel 2 Artikel met leden en opsommingen
1.    De aanvrager van een Duurzaamheidslening is eigenaar en bewoner van een bestaande woning in de gemeente Papendrecht
2.    Indien de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, in eigendom is van meerdere eigenaren, gelden zij gezamenlijk als aanvrager. Tenminste een van hen dient jonger te zijn dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij het college binnenkomt. 

Artikel 3 Toekenningsplafond
1.    Voor de uitvoering van de verordening Duurzaamheidsregeling gemeente Papendrecht is een toekenningsplafond van € 500.000,- beschikbaar. 
2.    Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt alleen toegewezen voor zover het toekenningsplafond hiervoor toereikend is.
3.    Indien het toekenningsplafond niet meer toereikend is, wordt de aanvraag voor een Duurzaamheidslening afgewezen.
4.    Het college kan beslissen de hoogte van het toekenningsplafond te wijzigen.
5.    Het college is bevoegd bij uitputting van de Gemeenterekening Duurzaamheidslening beschikbare financiële middelen uit andere SVn Gemeenterekeningen over te hevelen naar de Duurzaamheidslening.

Artikel 4 Maatregelen
1.    Tot de maatregelen die voor een Duurzaamheidslening in aanmerking komen, worden in ieder
geval gerekend:
-    Bodemisolatie
-    Vloerisolatie 
-    Dakisolatie
-    Groen dak op een bestaand gebouw
-    Spouwmuurisolatie
-    Gevelisolatie
-    HR++ of triple glas met eventueel kozijnen
-    HR-107 ketel of een ketel met vergelijkbaar of beter rendement
-    Infrarood panelen
-    Duurzame ventilatie¹
-    Warmtepomp boiler
-    Warmtepomp of hybride warmtepomp
-    Warmteterugwinning-installaties (ventilatielucht en warmte uit douchewater)
-    Zonnepanelen²
-    Zonneboiler³
-    Maatwerkadvies voor verduurzamen woning⁴

¹ Uitsluitend in combinatie met isolerende maatregelen.
² Voor woningen gebouwd voor 1992 uitsluitend in combinatie met een isolerende maatregel, tenzij de woning van de aanvrager een geregistreerd energielabel heeft van C of hoger (B, A t/m A++++). 
³ Bij gebruik van de zonneboiler voor verwarming van woningen gebouwd voor 1992 uitsluitend in combinatie met een isolerende maatregel, tenzij de woning van de aanvrager een geregistreerd energielabel heeft van C of hoger (B, A t/m A++++). 
⁴ Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

2.    Daarnaast komen voor een Duurzaamheidslening maatregelen in aanmerking:
-    met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel een duurzaam energieopwekkingspotentieel
-    aanpassingen die nodig zijn om de woning aan te sluiten op een warmtenet

Artikel 5 Kenmerken Duurzaamheidslening
1.    De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten van de uit te voeren maatregelen verhoogd met de kosten van het maatwerkadvies. Tegemoetkomingen van derden in de kosten van de maatregelen, zoals subsidies, worden in mindering gebracht op de werkelijke kosten.    
2.    De Duurzaamheidslening bedraagt per aanvrager minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 25.000,-.
3.    De Duurzaamheidslening kan uitsluitend worden verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkende installateur of aannemer. 
4.    De Duurzaamheidslening komt tot uitbetaling via een bouwdepot van SVn op basis van facturen van de installateur of aannemer die de maatregelen heeft uitgevoerd. 

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing
1.    Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door het college voorgeschreven wijze en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:
a)    De te treffen maatregelen.
b)    Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
c)    Indien nodig een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden.
d)    Indien nodig een verklaring van de constructeur.
e)    Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

2.    Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. 
3.    Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een besluit noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. 
4.    Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. 
5.    Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. 
6.    Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, tot toewijzing of afwijzing van de aanvraag. 
7.    Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 7 Afwijzings- en intrekkingsgronden
1.    Het college wijst een aanvraag voor een Duurzaamheidslening af, indien: 
a)    het toekenningsplafond niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of
b)    de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat van energiebesparing en/of van het potentieel duurzame opwek van energie; of
c)    de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of
d)    er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

2.    Het college trekt het besluit tot toewijzing van een Duurzaamheidslening in, indien:
a)    dit besluit of de verstrekking van de Duurzaamheidslening door SVn op grond van onjuiste gegevens tot stand gekomen is; of
b)    verstrekking van de Duurzaamheidslening niet tot stand komt.   

Artikel 8 Procedure verstrekking door SVn
1.    Toewijzing van de aanvraag voor een Duurzaamheidslening betekent dat het college een bedrag ter grootte van de Duurzaamheidslening in het gemeentelijk budget reserveert ten behoeve van de aanvrager. De toewijzing vormt het startpunt voor een autonome financiële toets van de aanvraag door SVn.
2.    De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en SVn.
3.    Bij een positieve financiële toets stelt SVn een offerte op voor verstrekking van de Duurzaamheidslening en stelt het de hoogte van de Duurzaamheidslening vast. SVn beheert de verstrekte Duurzaamheidslening.
4.    Bij een negatieve financiële toets gaat SVn niet tot verstrekking van de Duurzaamheidslening over en brengt het de aanvrager en het college hiervan op de hoogte.  
5.    Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan hij een klachtenprocedure bij SVn volgen en zich daarna wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 9 Nadere regels 
Het college kan over het bepaalde in deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule 
Het college kan ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in deze verordening, voor zover te toepassing hiervan naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 11 Inwerkingtreding 
a)    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2023.
b)    De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht, vastgesteld 24 februari 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als ''Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht''.
 

Verduurzamen met een kleinere portemonnee

De Rijksoverheid heeft het ook voor mensen met een kleinere portemonnee mogelijk gemaakt om te verduurzamen. Dit kan via een duurzaamheidslening bij het Nationaal Warmtefonds. Deze is beschikbaar voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot €45.014 per jaar. Vanaf 1 november kan deze lening worden aangevraagd met 0% rente. Meer informatie hierover kunt u vinden via onderstaande link.
Verduurzamen met kleinere portemonnee

Let op: De duurzaamheidslening bij het Nationaal Warmtefonds loopt niet via de gemeente Papendrecht en is een andere soort lening dan de Duurzaamheidslening van de gemeente Papendrecht zelf.
​​​​