Afwijken van het bestemmingsplan en vooroverleg

In bestemmingsplannen leest u hoe de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken heeft geregeld. Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf moeten zich aan deze plannen houden. Wilt u weten of uw (bouw)plan binnen het bestemmingsplan past, kijk dan eerst op de website Ruimtelijkeplannen.

Als uw (bouw)plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, dan kunt u uw plan in sommige gevallen toch uitvoeren. Hiervoor heeft u dan wel een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren.

Vooroverleg met de gemeente

Omdat elke aanvraag anders is, heeft de gemeente geen standaard lijstje waaraan uw (bouw)plan moet voldoen. Wij adviseren u om altijd met de gemeente te overleggen voordat u uw aanvraag doet. U kunt hiervoor een vooroverleg indienen. Een vooroverleg is een informatief overleg om de mogelijkheden en beperkingen van uw plan te bespreken voor u de vergunning aanvraagt. Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag aan een aantal kritische succesfactoren. Welke dat zijn hangt af van de omvang (meervoudigheid en complexiteit) van uw plan(nen) en van de door u ingediende tekeningen en gegevens.

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw plan(nen). U betaalt een minimum bedrag van  € 145,00 (prijs 2021). Dit bedrag kan oplopen tot 10% van de kosten zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. Wanneer u voor hetzelfde project een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten voor de omgevingsvergunning verrekend met de kosten van het vooroverleg.

Aanvraag

Een schetsplan/ vooroverleg kan worden ingediend met het formulier indienen schetsplan - aanvragen 
Het formulier stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

De aanvraag kunt u ook digitaal indienen door het ingevulde formulier met bijlagen toe te sturen naar het emailadres: info@papendrecht.nl

Afhandeling

Na ontvangst van uw schetsplan krijgt u een bevestiging van ons. Bij deze bevestiging krijgt u te horen of er nog, en zo ja, welke relevante documenten ontbreken. Er vindt geen publicatie plaats en er wordt alleen getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Aan het bouwbesluit en de bouwverordening wordt (nog) niet getoetst. De welstandseisen kunt u nalezen in de Welstandsnota Papendrecht (pdf 2,70 MB). Nadat die toetsing is voltooid volgt een principe-uitspraak.

De behandeltijd van uw vooroverleg kan sterk variëren. Dit is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, de bouwlocatie, de wijze van uitwerking/indiening en/of het moment van indiening. De gemiddelde beoordelingstijd van een vooroverleg is 6 weken.

Een principe-uitspraak, geen besluit

Een principe-uitspraak is een mededeling. Het is niet een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen. Bij een beoordeling schetsplan geven wij u een principe-uitspraak, die u richting kan geven bij het wel of niet indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij deze formele aanvraag krijgt u wel een besluit waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen.