Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Het college van Papendrecht heeft op 18 maart 2020 besloten over uitstel van betaling van belastingen voor specifieke doelgroepen in verband met de Corona-uitbraak. Klik hier

 Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen? Regel dit eenvoudig via onze digitale belastingbalie. Heeft u andere belastingzaken te regelen die niet kunnen wachten? Bel ons daarover op telefoonnummer 14 078, wij denken graag met u mee in oplossingen.
U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking(en) zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

Informatie over de aanslag raadplegen

MijnOverheid

Sinds 2016 kunt u uw belastingaanslagen digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op de website van MijnOverheid. Voor de gemeentelijke belastingen dient u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen', 'Samenwerkingsverbanden' te kiezen voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking, via de post of digitaal. U ontvangt de aanslag vanaf het volgende jaar digitaal als u deze dit jaar al digitaal ontvangen heeft.

Uw belastingdossier

Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Ook kunt u hier het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U kunt gratis een kopie van de aanslag of het taxatieverslag aanvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Papendrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

Hiervoor neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 078.

De aanslag

De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.

Wethoudersbrief bij aanslag 2018 Papendrecht

De wethoudersbrief (pdf, 93,9kB)

MijnOverheid

Als u uw aanslag 2020 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de bijlage downloaden

Belastingdossier

Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Ook kunt u hier het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen.

WOZ-waarde

De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, de WOZ-waarde. Dit is de waarde in het economisch verkeer en deze wordt gebruikt voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen, inkomsten-, erf-, schenk-, vennootschapsbelasting en de waterschapsheffingen.

Voor woningen moet de gemeente deze waarde bepalen aan de hand van gerealiseerde verkoopprijzen. De gemeente baseert de WOZ-waarde 2020 op de waarde van de woning op 1 januari 2019. Voor bedrijven gelden andere waarderingsmethoden. Eigenaren die op 1 januari 2020 eigenaar zijn van een onroerende zaak ontvangen een mededeling van deze waarde (BESE). Ook gebruikers van niet-woningen zoals bedrijven, winkels, kantoren, clubgebouwen en dergelijke ontvangen ook een mededeling (BESG). Sinds 2016 ontvangen ook huurders van woningen een mededeling van de WOZ-waarde (BESH). De WOZ-waarde speelt sinds 2016 een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen neemt u contact op met de huurcommissie of met de verhuurder van de woning.

WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media zijn berichten verschenen dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens uw gemeente de WOZ-waardering uit. GBD heeft de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde onderzocht. Hierover zijn alle appartementeigenaren 28 maart 2020 per brief geïnformeerd.
In de media zijn berichten verschenen dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken.

WOZ-waarde van andere woningen

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Daarmee kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht om alle WOZ-waardes van woningen openbaar te maken.

Gegevens die de gemeente gebruikt om tot de WOZ-waarde van andere woningen te komen, zijn niet openbaar. Ook de WOZ-waardes voor bedrijfspanden, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort, kunt u niet opvragen. U vraagt de WOZ-waarde digitaal op via de onderstaande website van WOZ-waardeloket door een adres, plaats of postcode en huisnummer in te toetsen.

WOZ opzoeken via het WOZ-waardeloket

Het taxatierapport

Het taxatieverslag bevat informatie over het getaxeerde object, over de kadastrale gegevens en over enkele kenmerken, die van belang zijn voor de waardebepaling. In het taxatieverslag staat ook vermeld:

 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen

Van deze vergelijkbare woningen staan er 3 uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Bekijken of opvragen

Als u het taxatieverslag wilt hebben, kunt u dit digitaal inkijken of downloaden via 'Uw belastingdossier'. Dit kan alleen als u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen. U logt hiervoor in met uw DigiD. In Uw belastingdossier kunt u ook uw aanslagen uit het verleden inkijken.

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op uw naam ontvangen? Dan kunt u een kopie van uw taxatieverslag telefonisch via 14 078 opvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Papendrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag
OZB (Onroerende Zaakbelastingen)

Algemene uitgaven zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen betaalt de gemeente van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Deze belastingen betalen eigenaren van bijvoorbeeld woningen, garageboxen, bedrijfspanden, kantoren, winkels, (bouw)grond, etc. (OZBE).

Ook gebruikers van niet-woningen zoals bijvoorbeeld bedrijven en winkels betalen aan deze belastingen mee (OZBG). De hoogte van de belastingen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand.

U betaalt OZB-eigenaar als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak. OZB-gebruiker betaalt u als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning, zoals bedrijven, kantoren, winkels, etc.

Als u in het jaar van de aanslag de woning of het bedrijf verkoopt of de huur opzegt van een bedrijfspand dan krijgt u geen belastinggeld terug. Koopt u in de loop van het betreffende jaar een onroerende zaak of gaat u een bedrijfspand huren dan ontvangt u voor dat jaar geen aanslag.

Kosten OZB

De tarieven voor 2020 zijn:

 • Eigenaren van woningen 0,1128%
 • Eigenaren van niet-woningen 0,2418%
 • Gebruikers van niet-woningen 0,1878%

De aanslag wordt als volgt berekend: Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 225.000. De aanslag 2020 bedraagt dan € 225.000 x 0,1128% = € 253,80.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing (AFV). Deze belasting heft de gemeente voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Als u tijdens het belastingjaar uit de gemeente vertrekt, krijgt u over de resterende volle maanden de belasting terug. Als u tijdens het belastingjaar in de gemeente komt wonen, betaalt u over de volle resterende maanden belasting. Het tarief voor 2020 is € 296,00 per huishouden.

Rioolheffing

U betaalt rioolbelasting als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de rioleringen en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. De rioolheffing betaalt u voor aansluiting op het riool. Eigenaren van woningen en niet-woningen betalen een vast bedrag als zij op 1 januari eigenaar zijn (RIOE). Als u in het jaar van de aanslag de woning of het bedrijf verkoopt dan krijgt u geen belastinggeld terug. Koopt u in de loop van het betreffende jaar een onroerende zaak dan ontvangt u voor dat jaar geen aanslag. Het tarief voor 2020 is € 141,00 per perceel.

De aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de gegevens voor de waardebepaling van uw pand of woning ontbreken
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling

Op deze aanslag staan, wanneer deze voor u gelden, de volgende belastingen/beschikkingen:

 • WOZ-beschikking(en)
 • onroerende-zaakbelastingen
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigendom
Betalen van de aanslag

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

 • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging geeft
 • u maakt het bedrag over op IBAN: NL03BNGH0285038389 ten name van de Gemeente Papendrecht inz. Gemeentebelastingen. U doet dit met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
 • u betaalt aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag ontvangt, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doet u dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Wijzigen IBAN (nieuw rekeningnummer)

Wanneer u een nieuw IBAN heeft en u heeft een machtiging voor periodieke afschrijving afgegeven dan dient u dit zo snel mogelijk door te geven. Vult u dan binnen 2 weken het formulier 'Wijzigen IBAN' in.

Formulier wijzigen IBAN (pdf 98,5)

Kwijtschelding

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing. Hiervoor print u het formulier 'Aanvraag kwijtschelding', vul dit in en stuur dit op. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt.

Geautomatiseerde kwijtschelding

U komt in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding als u al eerder kwijtschelding heeft aangevraagd en ook heeft gekregen. Ook heeft u toestemming verleend om een geautomatiseerde toets uit te laten voeren. Als bij de toets blijkt dat u voldoet aan het vastgestelde normbedrag dan komt u in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Kwijtscheldingsformulier Papendrecht (pdf 186 kB)

Bezwaar maken

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 078.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, vul dan het formulier 'Bezwaar waarde' in, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan het Formulier Bezwaarschrift Belastingen (pdf 84,0 kB) en stuur dit volledig ingevuld op of u schrijft zelf een brief. Wanneer u zelf een brief schrijft en bezwaar maakt tegen de waarde, geeft u dan aan welke WOZ-waarde naar uw mening juist zou zijn. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

Brief sturen?

Een brief stuurt u naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Filmpjes

In onderstaande filmpjes worden de gemeentelijke belastingen nog eens toegelicht: