Vragen en antwoorden over Poldermolen 8

Staat het besluit dat in Poldermolen 8 asielzoekers worden opgevangen, al vast?

Ja, het college heeft dinsdag 20 juni 2023 besloten de overeenkomst met het COA aan te gaan.

Hoe is de besluitvorming tot stand gekomen? 

Het sluiten van een dergelijke overeenkomst is een bevoegdheid van college van burgemeester en wethouders. Het college vond het wel belangrijk dat de gemeenteraad in de gelegenheid werd gesteld eventuele wensen en bedenkingen te uiten, zodat het college een zorgvuldig besluit zou kunnen nemen. Daarom hebben raadsleden op 7 juni een brief ontvangen over het voornemen een overeenkomst met het COA aan te gaan. Zijn konden hier tot uiterlijk 14 juni op reageren. De raad heeft unaniem ingestemd. Daarop heeft het college op 20 juni besloten de overeenkomst aan te gaan. 

Wanneer en hoe is de buurt geïnformeerd?

Op woensdag 7 juni zijn direct-omwonenden, bedrijven en scholen via een brief geïnformeerd over het voornemen van het college om een bestuursovereenkomst aan te gaan met het Centraal orgaan voor asielzoekers (COA). Aanvullend zijn op donderdag 8 juni nog 30 brieven verstuurd. In de brief werden zij uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 21 juni. Circa 70 mensen bezochten die bijeenkomst en stelden hun vragen aan medewerkers van onder meer gemeente, COA, Sterk Papendrecht en Vluchtelingenwerk. Ook burgemeester Margreet van Driel en verantwoordelijk wethouder Arno Janssen waren aanwezig en stonden mensen te woord.

Er zouden toch woningen komen op de locatie Poldermolen? Gaan die plannen nog door?

Ja, dat is nog steeds de bedoeling. In december 2022 is de locatie verkocht aan projectontwikkelaar De Vries en Verburg; zij zijn bezig om de locatie te ontwikkelen voor woningbouw. Zij schatten daar circa 1,5 jaar voor nodig te hebben. De gemeente heeft daarom met COA en De Vries en Verburg de mogelijkheid besproken om gedurende die 1,5 jaar de locatie Poldermolen te gebruiken voor noodopvang van asielzoekers. De projectontwikkelaar heeft daarmee ingestemd. Het is aan de projectontwikkelaar en COA om daarover verdere afspraken met elkaar te maken.

Mijn zoon/dochter zoekt ook een woning en staat al jaren op de wachtlijst. Moet hij/zij nu nog langer wachten?

Een voorwaarde van de gemeente is dat de locatieontwikkeling niet ten koste gaat van planologische ontwikkelingen en woonruimte voor bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf.

Wat kost het?

Een andere belangrijke voorwaarde vanuit het college is, dat het aanpassen van het voormalig politiebureau tot noodopvanglocatie een minimale impact heeft op de gemeentelijke financiën. Dit betekent voor Poldermolen 8 dat de kosten voor de verbouwing en het beheer van de locatie voor rekening zijn van het COA.

Hoeveel mensen komen er in Poldermolen 8 te wonen en wat is de duur van de opvangperiode? 

Na verbouwing van het pand is er een capaciteit voor maximaal 85 personen. In de overeenkomst die de gemeente met het COA heeft gesloten staat dat het gaat om een periode van 1,5 jaar.

Waar gaan de asielzoekers na 1,5 jaar wonen?

Voor alle vluchtelingen in heel Nederland geldt: als hun asielaanvraag is beoordeeld, krijgen ze te horen of ze in Nederland mogen blijven of niet. De vluchtelingen die in Nederland mogen blijven krijgen dan een verblijfsvergunning. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden statushouders genoemd. De huisvesting van statushouders wordt verdeeld over heel Nederland. Vluchtelingen die straks eventueel in de Poldermolen 8 worden opgevangen, hebben dus niet automatisch recht op een woning in Papendrecht, maar kunnen als statushouder in heel Nederland gehuisvest worden.

Wat wordt de samenstelling van de groep asielzoekers? 

Op dit moment is dat nog niet bekend. 

Waarom is noodopvang nodig?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kampt de afgelopen twee jaar met een enorme uitdaging als het gaat om de opvang en huisvesting van asielzoekers. De reguliere asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zitten overvol. De instroom van asielzoekers neemt nu nog steeds toe. Daarnaast stagneert de uitstroom van statushouders naar woningen door de enorme krapte op de woningmarkt. 

Waar kan ik meer informatie vinden en mijn vragen stellen, zorgen uiten of me aanmelden als vrijwilliger? 

Op www.papendrecht.nl/asielopvang vindt u meer informatie. U kunt ook uw vraag mailen naar asielopvang@papendrecht.nl of bellen naar 14078. Wij staan u graag te woord als u vragen hebt of meer achtergrondinformatie wilt.