Vragen en antwoorden asielzoekers en vluchtelingen in Papendrecht (algemeen)

Vragen en antwoorden over opvang van asielzoekers/vluchtelingen in Papendrecht (algemeen) 

Hoe is het besluit over asielopvang in Papendrecht tot stand gekomen? 

Door een combinatie van factoren is het afgelopen jaar een ernstige asielopvangcrisis ontstaan in Nederland. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind augustus 2022 een voor het hele land geldende afspraak met het Rijk gemaakt. Deze afspraak moet ervoor zorgen dat de grote toestroom van vluchtelingen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel beheersbaar wordt.  
Alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waar Papendrecht in ligt, kregen daarom in het najaar van 2022 de taak om (crisisnood)opvangplaatsen te realiseren. De gemeente Papendrecht ziet het als haar verantwoordelikheid om hieraan zo goed als mogelijk mee te werken.

Is er een overeenkomst gesloten met het COA?

Ja, na afstemming over afspraken tussen de gemeente en het COA, hebben beide partijen deze afspraken vastgelegd in een concept bestuursakkoord. Daarna heeft het college van B&W in oktober 2022 alle raadsleden de gelegenheid gegeven om - via een zogenaamde wensen- en bedenkingenprocedure - opmerkingen en adviezen aan het college mee te geven. Het college heeft deze opmerkingen en adviezen meegenomen in het definitieve bestuursakkoord. Op dinsdag 1 november 2022 heeft het college ingestemd met dit bestuursakkoord. Lees hier het contract tussen COA en gemeente.

Hoe worden omwonenden en betrokken ondernemers in de buurt erbij betrokken, en persoonlijk geïnformeerd? 

Via brieven, media, social media en informatiebijeenkomsten. De gemeente organiseert deze samen met het COA voor de directe omgeving. Ook is er een speciaal e-mailadres: asielopvang@papendrecht.nl

Hoe kan ik helpen?

Het COA maakt bij het organiseren van vrijwillige en ontspannende activiteiten het liefst gebruik van lokale, maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers. Dit stimuleert ook de kennismaking en integratie met de buurt.

Wat kost opvang in Papendrecht en wie betaalt dat?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers, dus ook voor de financiën. De gemeente maakt wel kosten voor bijvoorbeeld het aanbieden van onderwijs of eventueel jeugdzorg. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk.

 

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Een vluchteling is iemand die zijn of haar moederland of land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging op basis van onder andere geloof, ras, geaardheid, beroep of politieke voorkeur of activiteiten. 
Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming zoekt en asiel heeft aangevraagd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal tijdens de asielprocedure vaststellen of hij/zij inderdaad gevaar loopt in het land van herkomst. Bij een positieve beoordeling kan men dan een asielvergunning krijgen. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. 
Een 'statushouder' is een vluchteling met een verblijfsvergunning. Hij mag vanaf het moment dat hij of zij een verblijfsvergunning heeft, volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand tenminste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, redelijk tot goed Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen heeft afgelegd, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.  

Welke mensen verblijven er op dit moment in een asielzoekerscentrum (azc) in Nederland?

Asielzoekers en vluchtelingen worden opgevangen en gehuisvest in asielzoekerscentra (azc’s) overal in Nederland. In een azc verblijven mensen van wie de asielaanvraag in behandeling is. De laatste jaren verblijven er ook mensen die al een asielstatus hebben ontvangen, maar voor wie nog geen huisvesting in een gemeente beschikbaar is.

Waarom is noopopvang nodig?

Nederland heeft een enorme uitdaging met de opvang en huisvesting van asielzoekers. De reguliere asielzoekerscentra (azc’s) zitten namelijk overvol, terwijl de instroom van asielzoekers doorgaat en de uitstroom naar woningen door de krapte op de woningmarkt stagneert.