Boot Anthony Fokkerweg (crisisnoodopvang)

Op deze pagina leest u meer over Crisisnoodopvang voor vluchtelingen op een schip aan de Anthony Fokkerweg (voorheen Industrieweg). 

Samen met het COA is onlangs afgesproken dat de (bijna) 50 vluchtelingen die nu worden opgevangen in de crisisnoodopvang aan de Anthony Fokkerkade (boot) mogen verhuizen naar de noodopvang aan de Poldermolen 8. Zij verblijven al enige tijd in Papendrecht. Als gemeente zien we dat deze groep vluchtelingen elkaar en de gemeente ondertussen goed kennen, ze integreren in de samenleving en veroorzaken geen overlast. Het is zowel in het belang van de gemeenschap als van deze groep vluchtelingen dat zij deel uit gaan maken van de opvang op de Poldermolen.  

Eerder dit jaar is de opvangperiode van de crisisnoodopvang aan de Anthony Fokkerkade verlengd tot 1 december 2023. Nu de opvang aan de Poldermolen 8 vertraging heeft opgelopen, ontstaat er een gat van twee maanden voor deze groep vluchtelingen. Vanuit het COA is de vraag gekomen om de crisisnoodopvang te verlengen. Het is onwenselijk hen voor twee maanden op een locatie buiten Papendrecht, en niet als groep, onder te brengen. Of dat er in Papendrecht wellicht een totaal nieuwe groep op de Poldermolen zou kunnen komen. Gezien het wederzijdse belang, maar vooral vanuit menselijke overweging naar deze groep vluchtelingen en de inwoners van Papendrecht, kiest de gemeente voor een ‘zachte overgang’. Daarom heeft de burgemeester in nauwe afstemming met de Veiligheids- regio Zuid-Holland-Zuid, GKN Fokker en de rederij van de opvangboot Sir Winston besloten de opvangperiode van de crisisnoodopvang aan de Anthony Fokkerkade tot begin februari 2024 te verlengen. Het is een dilemma, want als gemeente hebben we toegezegd er alles aan te zullen doen om de boot per 1 december te laten vertrekken. Dat dit uiteindelijk toch niet is gelukt door de vertraging bij het COA, betreuren wij, maar we hebben er vertrouwen in dat dit begin februari wel het geval zal zijn. 

Hiervoor blijven we dus gebruik maken van het schip de MS Sir Winston dat sinds november 2022 aan de kade aan de Anthony Fokkerkade ligt. Deze kade grenst aan het bedrijventerrein van Fokker in Papendrecht. Deze opvang op een schip gaat niet ten koste van de belangen van bestaande en nieuwe woningzoekenden in Papendrecht.  
De locatie is een kade aan de Industrieweg, ook wel de 'compensatie-haven' genoemd. De direct omwonenden en omliggende bedrijven in de buurt zijn per brief op de hoogte gesteld van deze crisisnoodopvanglocatie.  

Hulp 

Het Rijk heeft vorig jaar een dringende oproep gedaan aan alle gemeenten in Nederland om tijdelijke hulp te bieden bij de opvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan ook nu de toestroom van vluchtelingen niet aan en de druk op de huidige asielopvang blijft groot en houdt aan. In het hele land wordt gewerkt aan dergelijke (crisis)noodhulp. Met deze crisisnoodopvang dragen we in Papendrecht bij om de druk op de asielketen te verlichten. 

Crisisnoodopvang houdt in dat we onderdak, eten en veiligheid bieden. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van dagbesteding. Kinderen hebben andere voorzieningen nodig dan volwassenen.  

Omwonendenbrief 25 april 2023

Lees hieronder de bewonersbrief die op 25 april 2023 naar omwonenden is verstuurd: 

​​​​​Aan de bewoners van dit pand
(rond locatie CrisisNoodOpvang kade Industrieweg te Papendrecht)
Datum: 25 april 2023
Onderwerp: Verlenging opvangboot aan kade Industrieweg

Beste bewoner(s), 
Ondanks de eerdere toezegging dat de opvangperiode van de CNO locatie aan de kade bij de Industrieweg uiterlijk tot 14 mei dit jaar zou duren, is er helaas noodzaak om terug te komen op dit besluit. Eind november vorig jaar informeerden wij u over de komst van een vluchtelingen opvangboot aan de kade van de Industrieweg. Oorspronkelijk zou dit voor een periode zijn van zes maanden. Gezien de huidige kritische situatie van asiel- en vluchtelingenopvang alsmede de (te verwachten) toestroom aan vluchtelingen, heeft de burgemeester in nauwe afstemming met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Fokker en de rederij van de opvangboot Sir Winston besloten de opvangperiode te verlengen tot 1 december 2023. Zowel de rederij als Fokker hebben hun bedrijfsvoering aangepast om zo opnieuw blijk te geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Situatie rondom asielopvang blijft kritisch

In de media van de afgelopen maand heeft u kunnen vernemen dat de actuele situatie rondom asielopvang nijpend blijft. Dat vraagt om een flexibele en humane aanpak, terwijl gelijktijdig noodzakelijke gesprekken worden gevoerd op landelijk, provinciaal en regionaal niveau voorbereidend op de spreidingswet, om hier structurele oplossingen voor te vinden en dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.
 
Passende schaal voor Papendrecht
De voorwaarden waaronder de opvangboot verlengd wordt, blijven hetzelfde. Maximaal zullen hier 52 vluchtelingen verblijven. Deze opvang past binnen de uitgangspunten voor asielopvang die het college van B&W van Papendrecht medio september vorig jaar bekend heeft gemaakt. Het college vindt het belangrijk dat de opvang van deze beperkte groep vluchtelingen past bij de schaal van onze gemeenschap en niet ten kost gaat van woonruimte voor bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf. Ook heeft deze crisisnoodopvang minimale impact op de gemeentelijke financiën, omdat alle kosten vergoed worden door het Rijk.

Waarom is crisisnoodopvang nodig?
Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen zich moeten melden, kan de toestroom - ondanks alle inzet op dit moment - niet aan. Het tekort aan opvangplekken neemt niet af en tot 1 juli dit jaar blijft de opdracht vanuit de Rijksoverheid aan veiligheidsregio’s en gemeenten nadrukkelijk staan om een bijdrage te leveren met crisisnoodopvangplekken. In alle veiligheidsregio’s wordt continue gewerkt aan dergelijke noodhulp en wordt daarom ook in andere gemeenten gekeken naar mogelijke verlenging van de opvang na 1 juli. Net als andere gemeenten in deze regio levert ook Papendrecht een bijdrage met het verlengen van de opvang op de boot aan de Industrieweg.

Afspraken over de verlengde inzet van de opvangboot worden voortgezet
De gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben duidelijke afspraken over de taakverdeling en de onderlinge samenwerking rondom de crisisnoodopvang. Met de verlenging blijven deze afspraken gewoon staan. De veiligheidsregio zorgt voor de dagelijkse leiding op de locatie. Tussen 7.00 's ochtends en 23.00 uur 's avonds is het locatiemanagement aanwezig voor de algehele coördinatie van de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag (7 dagen per week) beveiliging aanwezig. 

Uitnodiging inloopavond 
Wij beseffen dat wij terugkomen op wat eerder vorig jaar kenbaar is gemaakt en naar u is gecommuniceerd. Gezien de actuele situatie rondom de asielopvang zien wij ons genoodzaakt om gehoor te geven aan de vraag om daar waar mogelijk opvangplaatsen te organiseren dan wel te verlengen. Om u de kans te bieden persoonlijk te reageren, nodigen wij u uit voor een inloopavond op 8 mei. Wij vragen u vriendelijk zich uiterlijk 7 mei via het emailadres asielopvang@papendrecht.nl aan te melden.

Datum:    Maandag 8 mei 2023
Locatie:    Gemeentehuis, Markt 22, Papendrecht
Tijdsduur:    20:00-21:30 uur

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Wij staan u graag te woord tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer 14078. 
U kunt uw vraag of opmerking ook mailen naar asielopvang@papendrecht.nl 
Op onze website: www.papendrecht.nl/asielopvang vindt u meer informatie over deze crisisnoodopvang op het schip de MS Sir Winston aan de Industrieweg. Daar staat ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Wij vullen deze informatie regelmatig aan. 

Contactgegevens van de opvanglocatie
Het locatiemanagement en/of beveiliging van de crisisnoodopvang zijn 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. U kunt hen bereiken via nummer 06 – 20304713, of email locatiemanagerpapendrecht@vrzhz.nl. Meer informatie vindt u op de webpagina www.papendrecht.nl/asielopvang  > Blauwe button 'Crisisnoodopvang' in rechterkolom.

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van deze mensen; die hun land veelal onder uiterst moeilijke omstandigheden moesten ontvluchten.  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris,                     de burgemeester, 


J.M. Ansems                     M.J.M. van Driel

​​​