Wegen in Papendrecht

In het Civiel Technisch Beheerplan is beschreven hoe de openbare wegen in Papendrecht worden beheerd en onderhouden, hoe we dat tot 2021 gaan doen en hoeveel geld we daaraan gaan besteden. Het wegenplan is een schakel tussen de politieke ambitie (wat willen we?) en de praktische uitvoering (hoe gaan we dit realiseren?).

Civiel Technisch Beheerplan

Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt in de periode 2018-2021. Het beheerplan is breed opgesteld en betreft de onderdelen, wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, havens, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties en waterbuspontons. Het Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020 en het Wegenplan 2013-2017 vormen het vertrekpunt en het kader van het Civiele Technisch Beheerplan. Bij vaststelling vervalt het Wegenplan 2013-2017.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021pdf, 4MB

Wat zijn de beleidsmatige uitgangspunten met betrekking tot wegbeheer?

Samengevat zijn de beleidsmatige uitgangspunten met betrekking tot wegbeheer als volgt:

  • Groot onderhoud wordt uitgevoerd om de levensduur van de verharding te realiseren.
  • Klein onderhoud wordt uitgevoerd om, tot het moment van groot onderhoud of vervanging, de afgesproken kwaliteit in stand te houden.
  • Bij groot onderhoud aan wegen is, bijvoorkeur, riolering leidend.
  • Kwaliteit verhardingen wordt integraal benaderd.
  • Alleen noodzakelijke onderhoudsmaatregelen vinden plaats, te weten maatregelen in het kader van veiligheid voor de weggebruiker en behoud van de functie weg.
  • Functionele wijzigingen en bewonerswensen worden ingebracht wanneer sprake is van vervanging of het geheel ophogen van de verharding.
  • Bij aanleg/groot onderhoud/vervanging/reconstructies wordt gebruik gemaakt van standaardisatie van materiaal en ontwerp.
  • Bij asfaltwegen wordt tijdig reparaties of versterkingslagen aangebracht om kapitaalverlies te voorkomen.
  • Papendrecht pakt alleen schades (aan verhardingen) aan die gevaar opleveren voor de veiligheid, zettingen en wortelopdruk.

Stringent onderhoud wordt toegepast op de rijbanen en parkeerplaatsen in woonwijken en op de wijk- en buurtontsluitingswijken. Fiets- en voetpaden worden ontzien.

Wegbeheer

Met het toepassen van de landelijk geaccepteerde methodiek voor wegbeheer, geven we op een adequate wijze invulling aan onze zorgplicht voor de wegen die wij in beheer en eigendom hebben. Het wegenonderhoud is afhankelijk van de verkeersintensiteit, de belasting, materiaal, de ondergrond en functie van de weg. Voor het opstellen van het Wegenplan zijn actuele en betrouwbare onderzoeks- en inspectiegegevens van het gehele wegennet toegepast.

Werkzaamheden in Papendrecht

Gedurende het gehele jaar door wordt er gewerkt in de openbare ruimte. Via het overzicht werkzaamheden in Papendrecht krijgt u een overzicht van welke werkzaamheden plaats vinden of gaan plaatsvinden.