Over Papendrecht

Algemene informatie over de gemeente Papendrecht.

Informatie in het Nederlands

Papendrecht is een typisch dijkstadje. De vroege bewoners vestigden zich voornamelijk langs de rivier. Deze locatie was zeer geschikt voor handel en werk, zoals scheepswerven, rietsuiker en visserij voor voedsel en handel. De stad breidde zich landinwaarts uit aan het einde van de jaren vijftig toen het zich ontwikkelde tot zijn huidige vorm. Door deze ontwikkeling heeft Papendrecht geen historisch centrum. Toch kunt u een mooie tocht langs de dijk en de Merwede maken, met een prachtig uitzicht over Dordrecht, de oudste stad van Holland.

Vroege inwoners

Een Romeinse munt werd gevonden in 1967, daterend uit de tweede eeuw. Het gebied was vooral een onbewoonbaar moeras tot de vierde eeuw toen kleine groepen mensen de droge delen van de regio bevolkten. Permanente bewoners kwamen rond het jaar 1000. De naam Papendrecht verschijnt voor het eerst in geschriften uit 1105. Een stad werd gesticht in 1277, toen de eerste dijken en windmolens om het water te beheersen werden gebouwd. De eerste gemeente dateert uit 1816, tot die tijd was Papendrecht in handen van adellijke families. Vroege bewoners leefden voornamelijk van visserij, landbouw, dijkwerken en de teelt van riet. Door de geschiedenis heen fungeerde Papendrecht als de schakel tussen de belangrijke stad Dordrecht en haar omgeving. Papendrecht voorzag in de veerboot naar Dordrecht, de naam Papendrecht verwijst naar die functie. Vroeger roeiden monniken (papen) passagiers over de rivier de Merwede, Drecht is een plaats waar de rivier kan worden overgestoken. Het kleine beeldje van Aaichie symboliseert de geschiedenis van Papendrecht, Aaichie pelt erwten, een activiteit van de arme boeren in het verleden. Met het pellen van erwten verdienden ze een beetje extra geld. Het gaf de Papendrechters hun bijnaam: erwtenpeller.

Wonen en recreëren

Met de industriële ontwikkeling nam het aantal inwoners toe, van ongeveer 1.000 in 1618, tot 2.400 in 1875 en 5.600 na WO II. Nieuwe wijken werden gebouwd in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Papendrecht telt op 1 januari 2019 32.293 inwoners. De nieuwste wijk (Land van Matena) is volop in ontwikkeling.
Er is een historisch museum in Papendrecht, gerund door stichting Dorpsbehoud. Deze stichting zorgt ook voor de historische muziektent, waar zomeravondconcerten plaatsvinden.
Theater De Willem biedt muzikaal entertainment, dans, drama en vooral cabaret.
In openbare ruimtes is veel kunst, zowel abstract als figuratief, te vinden.
Voor een kop koffie, een lunch of diner kunt u terecht in de bistro van het Apollo hotel of een van de andere restaurants of cafe's.

Information in English

Papendrecht is a typical dike town. The early inhabitants settled mainly along the river, this location was very suitable for trade and work, such as shipyards, cane cultivation and fishing for food and trade. The town expanded inland at the end of the nineteen fifties when it evolved into its present form. Because of this development Papendrecht hasn’t got a historical centre. Nevertheless you can make a nice tour along the dike and river Merwede, with a beautiful view over Dordrecht, the oldest town in Holland.

Early inhabitants

A roman coin was found in 1967, dating from the second century. The area was mostly a uninhabitable swamp until the fourth century when small groups of people populated the dry parts of the region. Permanent inhabitants came around the year 1000. The name Papendrecht appears in writings from 1105 for the first time. A town was established in 1277, when the first dikes and windmills to control the water were built. The first mayor and council date from 1816, until that time Papendrecht was owned by noble families. Early inhabitants lived mainly from fishery, agriculture, dike works and the cultivation of reed. All through history Papendrecht functioned as the link between the important city of Dordrecht and its surroundings. Papendrecht provided for the ferry to Dordrecht, the name Papendrecht refers to that function. In the old days monks (papen) rowed passengers across the river the Merwede, Drecht is a place where the river can be crossed. The little statue of Aaichie symbolises the history of Papendrecht, Aaichie is peeling peas, an activity of the poor peasants in the past. Peeling peas made them a little extra money. It gave the Papendrecht people their nickname: pea-peeler.

Living and recreation

With the industrial development the number of inhabitants increased, from approximately 1,000 in 1618, up to 2,400 in 1875 and 5,600 after WWII. New quarters were built in the sixties, seventies and eighties. Papendrecht counts 32.293 inhabitants on January 1st 2019. The newest quarter (Land van Matena) is in full development. 
There is a historical museum in Papendrecht, run by the foundation Dorpsbehoud. They also take care of the historical bandstand, where summer evening concerts take place. Theater De Willem offers musical entertainment, dance, drama and most of all cabaret. In public areas a lot of art is to be found both abstract and figurative. You can visit the bistro in the Apollo hotel or one of the other restaurants or cafes for coffee, lunch or dinner.

De gemeente in cijfers

Het officiële inwonertal per 1 januari 2019 is: 32293 (bron CBS). Hoeveel inwoners telt de regio Drechtsteden? Aan welke sporten doen zij? Waar wonen de meeste tieners? En hoeveel horecaondernemingen zijn er in de regio? Met Drechtsteden in cijfers is deze informatie makkelijk te vinden. Drechtsteden in cijfers bevat een selectie van de statistische gegevens waarover het Onderzoekcentrum Drechtsteden beschikt. Met het datasysteem kunnen gebruikers zelf cijfers opvragen en weergeven in een presentatie. Drechtsteden in cijfers is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Inwoners, ondernemers, scholieren… iedereen kan gegevens opvragen over verschillende thema’s. Op elke schaal De cijfers gaan over thema’s als bevolking, gezondheid, inkomen, onderwijs en vrije tijd. De informatie kan gaan over de hele regio of over een van de gemeenten in de Drechtsteden. Veel cijfers zijn ook op buurtniveau beschikbaar. Bovendien kunnen de cijfers in verschillende vormen (tabel, grafiek, kaart) worden gepresenteerd.

Literatuur over Papendrecht

De volgende literatuur over Papendrecht is breschikbaar:

  • Op kerkenpad in Papendrecht 1105-2005- J.M. van der Esch, J. de Heer,K. de Heer, Chr. Meijers, G.A.A.Westen (Papendrecht 2005)
  • Groeten uit Papendrecht - N. Knol (Papendrecht 2003)
  • Papendrecht 1975 - 2000. Beeld van een dorp in ontwikkeling - N. Knol en M.G.O. Sluijter (Papendrecht 2000)
  • Langs de dijk. Papendrechtse dijkbewoners vertellen hun verhaal - W. van Wijk, N. Knol (Papendrecht 1996)
  • Papendrecht in oorlogstijd - H. Keesmaat. P. Kerkwijk, F. Langschmidt, R. Vlot (Papendrecht 1995)
  • De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht - drs. H.A. Visser (Den Haag 1984)
  • Papendrecht, dorp aan de rivier - H.A. Visser (Den Haag, Voorhoeve 1964)

Het gemeentewapen van Papendrecht

"Van Wege den Koning, De Hooge Raad van Adel gebruik makende van de magt aan denzelven verleend, bij besluit van den 20sten Februarij 1816, bevestigt bij dezen de Gemeente van Papendrecht ingevolge het door haar gedaan verzoek in het bezit van het navolgende wapen: Zijnde van lazuur beladen met drie Molens van goud. Gedaan in 's Gravenhage de 24ste Julij 1816." De gemeenteraad stelde in 1958 de vlag vast, bestaande uit drie horizontale banen in blauw, geel en blauw.

Gemeentelogo

Het logo bestaat uit een geel met blauw kruis, verwijzend naar de wieken van de molens uit het wapen en de ligging aan twee grote rivieren.