Gemeentelijk Rioleringsplan

Op grond van artikel 4.22 Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (pdf, 3 Mb) vast. De gebruikelijke planperiode is 5 jaar. In een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) benoemt de gemeente welke voorzieningen op het gebied van riolering zij bezit, hoe deze voorzieningen functioneren, hoe het rioolstelsel beheerd wordt en hoe dit gefinancierd wordt. Het vGRP is een strategisch en beleidsmatig planningsinstrument. In het vGRP wordt de samenhang tussen de doelstellingen en de verschillende activiteiten op het gebied van riolering en de daarvoor benodigde kosten/middelen verduidelijkt.

De drie verplichtingen van de rioleringszorg zijn:

  • Doelmatige inzameling en doelmatig transport van stedelijk afvalwater.
  • Doelmatig beheer van het afvloeiende hemelwater in stedelijk gebied.
  • Doelmatige verwerking overtollig grondwater in stedelijk gebied.

Het waarborgen van een goede rioleringszorg en het bepalen van de daarbij behorende kosten en rioolheffingen.

Het vGRP heeft de volgende taken:

  • bescherming van de volksgezondheid;
  • op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • bescherming van de kwaliteit van de bodem en van het grond- en oppervlaktewater

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: