Privacyverklaring Gemeente Papendrecht

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacy beleid Papendrecht

 

Algemeen

De gemeente verwerkt bij uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid.

Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente in het algemeen  verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat

 

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

 

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN

 

 

 

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

 

Toestemming

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking  van de gegevens

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente

Vitaal belang

De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen

Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang

De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag 

Gerechtvaardigd belang

Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen

 

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de gemeente.

 

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te laten dragen, het gebruik te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. Als u gebruik wil maken van één van deze rechten komt u via deze link op een webpagina waar wordt uitgelegd hoe u uw verzoek kan indienen.

 

Cookies
Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over privacy in het algemeen, neem dan contact op met de privacy coördinator via info@papendrecht.nl.

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail:
FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.